MoonyLab

Zasady przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 
1. Co to są dane osobowe

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Moony Lab sp. z o.o. zbierał i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością na potrzeby realizacji usług, wskazanych poniżej.

2. Dane, które przetwarzamy

W Moony Lab przetwarzamy następujące dane pochodzące od Państwa:

[imię i nazwisko]
[numer kontaktowy]
[adres email]
[miejsce zamieszkania i/lub adres korespondencyjny]
[adres IP]  

Gdyby powyższe dane były nieaktualne to bardzo prosimy o ich uaktualnienie.

3. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?


Administratorem Państwa danych osobowych jest Moony Lab sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, al. Lotników Polskich 134, 21-040 (dalej jako „Administrator”).

 Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

· kierując korespondencję na adres:

Moony Lab sp. z o.o.

al. Lotników Polskich 134

Świdnik, 21-040

· poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: dane.osobowe@moonylab.pl

· oraz kontakt telefoniczny: [●]


 4. Źródła Pani/Pana danych osobowych

Przede wszystkim gromadzone przez nas dane osobowe pochodzą od Pani/Pana, naszych zleceniodawców, kontrahentów oraz Pani/Pana pracodawców.

 

5. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

a) dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

b) dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,

- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

 

6. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT)

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

 

7. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("państwa trzecie"). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Administratora do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do Administratora, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

 

8. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

· w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

· w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratorem;

· w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

· do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

9. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

 Ma Pani/Pan prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,

· w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

· wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

- w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),

· żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na przekazaniu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 
10. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby umożliwić Administratorowi zawarcie i realizację umowy jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.